Cele Fundacji - Fundacja TALITHA CUM

Fundacja TALITHA CUM                                                                                   tel.: +48 608 343 206                                                                                    e- mail: fundacja@talithacum.org
Fundacja TALITHA CUM                                                                                   tel.: +48 608 343 206                                                                                    e- mail: fundacja@talithacum.org
Przejdź do treści
Choose your language
Nasza księgarnia
Prezenty z Duszą
na fb
BNP Paribas SA 64 2030 0045 1110 0000 0409 0510

Fundacja TALITHA CUM

Cele Fundacji
Fundacja
THALITA CUM
na fb

1. Pomoc ludziom, będącym w sytuacji kryzysowej, w powrocie do normalnego funkcjonowania i godnego życia. Przez „sytuację kryzysową” rozumie się kryzysy różnej natury, w tym przede wszystkim:
-Kryzysy psychiczne wywołane traumatycznymi przeżyciami, depresją, żałobą lub chorobą.
-Kryzysy rodzinne związane z rozpadem związku małżeńskiego a także przemocą w rodzinie i innymi patologiami.
-Kryzysy psychiczne i egzystencjalne, związane z załamaniem się życia zawodowego, przedłużającym się brakiem pracy lub wypaleniem zawodowym.
-Kryzysy życiowe związane z wychodzeniem z nałogu.
-Ekonomiczne kryzysy rodzin, związane z tzw. „pętlą zadłużenia”.
2. Pomoc rzeczowa i doradcza dla osób pozostających w trudnym położeniu egzystencjalnym, w szczególności dla osób pozbawionych pracy i kobiet samotnie wychowujących dzieci.
3. Prewencja antyaborcyjna oraz pomoc psychologiczna i duchowa dla kobiet w kryzysie po aborcyjnym.
4. Przeciwdziałanie tzw. „wyuczonej bezradności” i łagodzenie jej skutków.
5. Pomoc małoletnim, którzy są ofiarami patologii, takich jak: przemoc domowa, pedofilia, prostytucja, alkoholizm i narkomania.
6. Pomoc młodocianym matkom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.
7. Prewencja w celu ograniczenia zjawisk kryminogennych w środowisku dzieci i młodzieży.
8. Inicjowanie, wspieranie i promocja wzorcowych postaw, wydarzeń i aktywności, będących przeciwwagą dla zjawisk generujących problemy, o których mowa w punktach: 1-7.
9. Wspieranie poprzez doradztwo, wsparcie organizacyjne i materialno-rzeczowe osób, organizacji i instytucji prowadzących działania zgodne z celami Fundacji, o których mowa w punktach: 1-7.
Siedziba i pracownie:
Wierch Rusiński 28
Copyright 2014-2022 by Fundacja TALITHA CUM
Fundacja TALITHA CUM
BNP Paribas SA 64 2030 0045 1110 0000 0409 0510
NIP:7361717906 KRS:0000499068 Regon:123050570
Księgarnia TALITHA CUM:
Jana Pawła II 2
Sklep online: prezentyzdusza.pl
tel.: +48 608 343 206
e-mail: fundacja@talithacum.org
Wróć do spisu treści